Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Luat kinh te 2
(dn = dai nhat)
Ai co quyen vay von tai cac to chuc tin dung à ca nhan, g.dinh, to chuc k.te
Ai co quyen khang cao (chong an)à dai nhat
Ai co quyen khang  nghi ban anà dai nhat
Ai co quyen ra quyet dinh ap dung thueà bo truong bo cong thuong
Ai co quyen ra quyet dinh cham dutà bo truong bo cong thuong
Ai co quyen thanh lap co quan chong ban pha giaà chinh phu
Ai co quyen truc tiep dieu tra vu an duà toa an nd, vien kiem sat..
Ai phai nop ho so yeu cau ap dungà dai nhat
Ai ra quyet dinh dieu tra de ap dungà bo truong bo thuong mai
Bao lanh TS.. à…vi pham HD da ky
Ben bi kien …. àco quan nha nuoc ….trai phap luat.
BHXH gom cac loai.. à… LD tu do
Bo may co quan chong ban pha gia à co quan dieu tra …hoi dong xu ly
Boi thuong thiet hai khi co vi pham hop dong à ..l co vi pham
Ca nhan to chuc la chu the dac biet cua luat dat dai à nha nuoc
Ca nhan, ho gia dinh thue dat nong nghiep muon cho thue lai à… ca thoi gian thue
Ca nhan, ho gia dinh nong nghiep duoc phat dat muon cho thue à thieu suc ld
Ca nhan, to chuc dc gop von kd bang gia tri quyen sd dat à to chuc kinh te…
Cac che do BHXH hien hanh à om dau, tai nan ld, thai san, huu tri, tuu tuat.
Cac hinh thuc ky luat ve vi pham noi quy LD à …toi da 6 thang
Cac hinh thuc xu ly vi pham HD à …buoc boi thuong thiet hai.
Cac xu ly doi voi HD k.te dc coi la vo hieu tung phan à Sua lai…
Cach thuc giai quyet tranh chap lao dong à dai nhat
Cach xu ly …. à bat chinh sung cong quy
Cach xu ly doi voi HD k.te dc coi la vo hieu toan bo à ..ngan sach nha nuoc
Co quan co tham quyen giao dat o khu vuc dan cu nong thon à UBND xa xac nhan …
Co quan giai quyet tranh chap LD ca nhan .. à toa an huyen
Co quan nao co quyen tuyen bo… à toa an
Co quan quyet dinh tinh hop phap cua cuoc dinh cong à Toa an ND
Co may loai tranh chap LD à dai nhat
Co may loai tranh chap lao dong…. à hai loai
Ca nhan, to chuc nao duoc… à dai nhat
Ca nhan, to chuc nao phai dong thue mon baià …lanh tho viet nam
Ca nhan, to chuc nuoc ngoai bi coi la ban pha gia à dai nhat
Ca nhan, to chuc nao co quyen khoi kien à ca nhan, phap nhan
Cac ben tranh chap lao dong à dai nhat
Cac ben tranh chap ld co nhung nghia vu gi à dai thu 3
Cac ca nhan, to chuc nao co tham quyen … ld à dai nhat
Cac chi phi to tung khac bao gom à … cho luat su
Cac chu so huu ve quyen tac gia à dai nhat.
Cac dieu kien de toa co the thu ly à dai nhat.
Cac giai doan to tung dan su à dai nhat
Cac giai hinh thuc hanh nghe cua luat su à..hop danh
Cac hinh thuc trong tai trong hop dong à dai nhat
Cac kieu he thuoc cua quy pham xung dot  à dai nhat
Cac loai tranh chap kt ma luat to tung à dai nhat
Cac nguyen tac dac thu cua to tung dan su à dai nhat
Cac nguyen tac giai quyet tranh chap à dai nhat
Cac nhom tac pham dc bao ho à …am nhac, khoa hoc
Cac quan he thuong mai quoc te à ngan nhat.
Cac quy tac xac dinh tham quyen à dai nhat
Cac sac thue danh tren su tieu dung à ..thue nhap khau
Cac thanh vien co quan giai quyet tranh chap phuc tham à …tranh chap
Cac tranh chap … kinh doanh… hai cty… àto tung dan su
Cac tranh chap…ngan hang…doanh nghiep.. à to tung dan su
Cac tranh chap ve dat dai…cong dan…nha nuoc à to tung hanh chinh
Cac tranh chap ve quyen su dung dat…DN…cong dan à to tung dan su
Cac tranh chap ve thuong hieu à cap tinh
Cac vi pham ve o nhiem .. do DN gay ra ..the to tung nao à to tung hinh su
Cac yeu to cau thanh 1 sac thue à doi tuong 1 phai nop thue…
Cach giai quyet xung dot phap luat à dai nhat
Cap toa an nao co quyen xu tai tham à dai nhat
Cap toa an nao co quyen xet xu giam doc tha à dai nhat
Cam co tai san thuoc HD à HD vay
Cam co tai san à giao 1 tai san thuoc quyen so huu cua minh …cam co la dong san
Chu so huu quyen tg dang ky à dai nhat
Chu the cua luat thuong mai quoc te à ngan nhat
Chu cu trong giai quyet tranh chap ve hop dong à tat ca..khach quan co y nghia chung minh
Co may loai tranh chap à ..hinh thuc hop dong
Co nhung co quan nao cua nha nuoc tien hanh à ngan nhat
Co nhung to chuc nao khong thuoc nha nuoc à to chuc luat su, cac to chuc …
Co quan cap van bang…tri tue à…tri tue)
Co quan cong an tham gia vao qua trinh..doi no..cong dan à khong co tu cach tham gia to tung
Co quan cong chung thuc hien à ..chung thuc
Co quan dieu tra can lam nhung gi..cuoi cung à cong bo cuoi cung ve cac nd..
Co quan dieu tra can lam nhung gi..so bo à cong bo ket luan so bo..
Co quan dieu tra viet nam phai lam gi à ben lien quan
Co quan giai quyet tranh chap hop dong à dai nhat
Co quan kiem soat chong ban pha gia à tien hanh dieu tra, soat lai..
Co quan nao cap van bang..cay trong à ..nong thon
Co quan nao cua nha nc co quyen cong chung à dai nhat
Co quan nao cua wto co quyen giai quyet cac tranh chap à co quan phuc tham..
Co quan nao co quyen tham van à co quan dieu tra chong ban pha gia
Co quan nao quy dinh mau giay chung nhan à Bo van hoa
Co quan nha nc nao co trach nhiem chu yeu trong viec.. à dai nhat
Co quan phap ly cua viec thuong maià dai nhat
Cong uoc HS ky ket giu cac ncà..mo ta hang hoa
Dac diem cua HD k.teà…giao dich
Dat coc dc xem la…àtrong mot thoi han de dam bao giao ket va thuc hien HD dan su. Dat coc phai lap thanh mot van ban
Doi tuong dc giao dat nong nghiep à…ban quan ly rung
Doi tuong dc giao dat trong khu dan cu nong thonàho co nhu cau ve nha o, co ho khau thuong tru noi xin dat o, chua co dat o.
Dat du phong dc su dung deà…cong trinh cong.
Dat khu dan cu nong thon gomà…van hoa,dinh chua,thanh that.
Dat lam nghiep la datàmuc dich lam nghiep.
Dat nong nghiep gomà..danh lam thang canh.
Dieu chinh HD kte nham.. à ..thoa thuan.
Dieu khoan thuong le cua hop dong dan su..noi dungàquy dinh trong van ban quy pham phap luat
Dieu khoan quy nghi cua hop dong dan su..--> ….xa hoi
Dac diem cua phuong phap giai quyetà dai nhat
Dac diem ve mat kt trong viec giai quyetà dai nhat
Dac diem ve mat phap lyà dai nhat
De thuc hien mot hop dong nhap khau da ky ketà dai nhat
De thuc hien mot hop dong xuat khau da ky ket à dai nhat
Dich vu dai dien so huu..-->dn
Dac diem going nhau giua thue va le phiàdai nhat
Dac diem khac khau giua wto voi luat..--> dai nhat
Dac diem khac nhau ve dinh nghia hanh vià dai thu 3
Diem khac nhau ve mat kinh teà…le phi co khoan cu the
Diem khac nhau ve mat ky thuatà…nop thue)con noi dung..
Doanh nghiep nhan nguoi tan tat vao lam… à …tan tat hoc nghe
Doi tuong nao phai nop thue nha dat à ngan nhat
Doi tuong phai nop thue chuyen quyenà..cac to chuc co quyen sd dat
Doi tuong phai nop thue sd dat nong nghiepà…san xuat nog nghiep
Dua vao tc hanh chinhà dai nhat
Dua vao to chuc ktà dai nhat
Duong su trong to tung hanh chinh.. à dai nhat
Giay chung nhan dang ky..cong bo.. à…nha nuoc
Giay chung nhan dang ky…ghi nhan… à dai nhat
Hinh thuc sa thai nguoi lao dong chi dc ap dung.. à Tu y bo viec 7 ngay 1 thang…
HD dan su dc thuc hien dua tren nguyen tac à…loi ich hop phap cua nguoi khac
HD dan su la su thoa thuanà dai nhat
Hd dan su co may hinh thuc à ngan nhat
Hd kt gom nhung loai Hd nao à ..hd dich vu
Hd kt dc thuc hien theo nguyen tacà…tai san cua minh
Hd ld ky giua nguoi ld va nguoi su dung ld..-->…Hd k xac dinh
Hd ld vs Hd dan su khac nhau..-->..kiem lai
Hd mua hang hoa laà dai nhat
Hd xay dung co ban.. à..thoi han theo thoa thuan..nhan thau theo thoa thuan
Hang hoa gia mao ve so huu tri tueà dai nhat
Hanh vi vi pham luat thue thu nhap ca nhanà dai nhat
Hanh vi vi pham luat thue tieu thu dac bietà dai nhat
Hanh vi vi pham thue xuat nhap khauàdai nhat
He thong co quan hai quanà dai thu 3
He thong co quan thue thuocà..kd o trong nuoc…viet nam
Hoi dong hoa giai o co so dc thanh lap… à …luan phien lam chu tich hoi dong
Hoi dong tranh chap TS tinh dc thanh lap ntnà..so luong ko qa 9 nguoi
Hien nay o viet nam..cam nhap khauà dai nhat
Hien nay o viet nam..cam xuat khauà vu khi dan duoc, vat lieu no.. chuyen dung
Hieu luc giay chung nhan.. à…Viet nam
Ho so khieu nai de giai quyetà dai nhat
Ho so yeu cau ap dung bien phap..co quan nao? à bo cong thuong
Ho so yeu cau bien phap..gomàgom co don…
Hoi dong xu ly vu viec chong ban pha giaà xem xet ket luan
Khai niem HDà..nhat dinh (dai nhat)
Khi tham gia buon ban quoc teà dai nhat
Khi thiet hai do hop dong KT.. à…thiet hai
Khi toa an thu ly vu an ve DN..pha san.. à luat pha san
Khi xet xu so tham ve mot vu an kinh teà dai nhat
Khieu nai ve tranh chap hop dong mua ban ngoai thuongà..thu tin thuong mai
Ky gui tai san thuoc HDà HD vay
Le phi toa an à dai nhat
Loai dat dc chuyen nhuong quyen su dung à dat nn,dat lam nghiep, dat tho cu
Loai dat nao ko ap dung thue nha datà ..xh hoac tu thien
Luat nc ngoai ban hanh theo tu phap quoc te la à..cac noi co vat dang tranh chap
Luat nhan than theo tu phap quoc te àdai nhat
Luat quoc tich phap nhan theo tu phap quoc te la à dai nhat
Luat toa an theo tu phap quoc teà dai nhat
Luat thuong mai viet nam quy dinh thoi han khieu naià dai nhat
Luat DD dieu chinh bang phuong phap binh dang doi voi quan he dat daià quan he chuyen doi..
Luat DD dieu chinh bang phuong phap hanh chinh doi voi quan he dat daià quan he cap dat..phap luat dat dai.
Luat DD dieu chinh nhom quan he Xhà nhom phan chia loai dat..cho tung doi tuong
Luat DD gom nhung quy phamà..luat DD, luat dan su, luat hinh su, luat kte
Luat DD la mot luat dieu chinhà qua trinh nha nuoc so huu…
Luat HD laà dai nhat
Luat LD dieu chinh quan he LD giua cac chu theànguoi su dung LD vs nguoi LD, vs nguoi hoc nghe…lam viec chon g Viet Nam
Luat LD quy dinh vet hoi gian lam viec cua nguoi LDà…khong qua 200h mot nam.
Mat hang nao chiu muc thue cao nhatà …80%...10%
Mot ban HD dan su dc coi la vo hieu.. à …nguyen tac tu nguyen va khong dc the hien…
Mot HD kte dc coi la vo hieu toan bo… à..nguoi ky HD khong co tham quyen hoac khong co nang luc
Mot HD kte dc coi la vo hieu tung phan..--> dai nhat
Mot van ban…thu thuc ntnà Co the sua doi bat ky luc nao..
Muc thue mon bai..sx… à…thap nhat 1 trieu
Muc thue mon ba…ca nhan, ho ca theà…50000..
Muc thue chong ban pha gia tam thoiàkhong vuot qua…
Muc thue suat thue thu nhap dnà..0,10,15,20,25
Muc thue suat thue thu nhap doi voi nguoià…0,10,20,30,40
Muc thue suat VAT gomà…0,5,10
Nd chu yeu cua hop dong mua ban hhà..nhan hang
Nd chua yeu cua luat thuong mai quoc t eve hh gomàdai nhat
Nd chu yeu cua luat thuong mai quoc te…tri tueà..thuong mai…
Nd chu yeu cua luat thuong mai quoc te..dau tu nc ngoaià..nuoc ngoai
Nd co ban cua cong phap quoc teà..ve bien
Nd cua che do mien giamà…thoi hieu mien giam
Nd cua hop dong chuyen nhuongàdai nhat
Nd don kien ve tranh chap ktà dai nhat
Noi dung chu yeu cua HD DSà ngan nhat
Noi dung chu yeu cua ban HS LDà…bao hiem,DK lam viec
Noi dung chu yeu cua ban thoa uoc lao dong tap the…ve sinh ld
Noi dung chu yeu cua hop dong Ktà …thuc hien
Noi dung chu yeu cua noi quy lao dongà dai nhat
Neu can cu vao hinh thuc to chuc hoat dongà..(trong tai cu viec)…
Neu can cu vao pham vi tham quyen,co quan.,àdai nhat
Neu can cu vao phap luat dieu chinh, co quanàdai nhat
Neu chu so huu quyen tac gia… à dai nhat
Neu hoa giai cac vu tranh chap ktà..vu an ra xet xu
Neu tac pham co nhieu tac gia…à dai nhat
Neu tu choi cap giay chung nhan…à..nop don
Nguoi su dung lao dong co nghia vu gi voi ld cao tuoi..--> ….(tru luong).
Nguoi su dung lao dong co nghia vu gi voi ld chua thanh nien..--> ..khong qua 7h.
Nguoi su dung lao dong co nghia vu gi voi ld nu..--> doi xu binh dang giua nam va nu…
Nguoi su dung lao dong co nghia vu gi voi LD co trinh do…àBao ho quyen tac gia..
Nguoi su dung lao dong co quyen va nghia vu gi khi nhan nguoi tan tat vao lam, hoc ngheà dc xet giam hoac mien thue
Nguoi LD muon don phuong cham dut HD LDà ..truoc it nhat 45 ngay
Nguoi LD bi tan tat..--> dc giam dinh y khoa..
Nguoi lao dong co quyen dinh cong khong..-->..khong dc dinh cong o DN nha nc thiet yeu cho nen kinh te…
Nguoi nc ngoai ld tai viet nam..-->luat ld viet nam
Nguoi viet nam lam viec cho to chuc nuoc ngoai..-àtheo phap luat viet nam
Nghia vu nguoi lao dong, ng su dung lao dong trogn giai quyet tranh chapà..ban an da co hieu luc
Nguon thu cua quy BHXHà nguoi LD dong 5% tien luong, nguoi su dung LD dong 15% tong quy luong
Nguyen tac co ban cua luat dat daiàdai nhat
Nguyen tac phap luat ve dang kyà dai nhat
Nhung ai dc cho phep chuyen doi quyen su dungà ngan nhat
Nhung ai duoc phap luatàca nhan, ho gia dinh, to chuc kte
Nhung ca nhan khong dc tham gia quan he HD dan suà lay dan an khong co tu “SIDA”
Nhung ca nhan to chuc dc ky…à…tap the nguoi LD
Nhung ca nhan to chuc dc the chap quyen su dung dat à ngan nhat
Nhung ca nhan to chuc la chu the cua HD KTà…ky thuat)
Nhung ca nhan to chuc dc nha nuoc giao dat co thu tienàca nhan, ho gia dinh…
Nhung ca nhan to chuc dc nha nuoc giao dat khong thu tienà dai nhat
Nhung ca nhan to chuc dc nha nuoc cho thue datà to chuc kinh te, ca nhan…
Nhung ca nhan to chuc la chu the cua luat DDà..hoat dong tai VN.
Nhung chu the tham gia qhe HD dan suàca nhan, to hop tac, ho gia dinh,phap nhan.
Nhung cuoc dinh cong duoc coi la bat hop phapà..khong phat sinh tu tranh chap LD tap the
Nhung dau hieu…àco hanh vi vi pham nghiem trong…
Nhung loai dat duoc chuyen doi quyen su dungà..(tho cu)…
Nhung loai dat dc NN giao ko thu tienà dai nhat
Nhung loai dat dc phep dem di the chapà…dat o, dat thue cua nha nuoc da tra tien thue dat
Nhung loai dat, ca nhan, ho gia dinh duoc phep cho thue quyen su dungà…tra du tien thue dat
Nhung loai dat to chuc kinh te dc phep cho thue quyen su dungà….hop phap
Nhung phap nhan duoc tham gia quan he HD dan su.. à…theo quy dinh cua phap luat
Nhung TH ca nhan ko co dang ky kinh doanh…à…thuong tru tai VN
Nhung truong hop ko phai chiu trach nhiem dc vi pham HDà…hop dong
Nhiem vu cua thanh tra nha nuocà…xu ly vi pham
Nhung ca nhan to chuc nuoc ngoai dc thue datà…lien chinh phu…
Nhung co quan nao to tung dan suà toan an nhan dan, vien kiem…
Nhung ca nhan to chuc nao co quyenà dai nhat
Nhung ca nhan to chuc nao lien quan..--> …phat song
Nhung hanh vi hanh chinh à…thuc hien…vien chuc nha nuoc
Nhung hh nao phai dong thue suat à dai nhat
Nhung hh nao phai dong thue thu dac biet à bia ruou, oto…
Nhung loai tai nguyen duo cap dungàtai nguyen khoang san kim loai..
Nhung ng co quyen khang cao àdai nhat
Nhung ng tham gia to tung dan su à dai nhat
Nhung nguoi dc huong quyen àdai nhat
Nhung nguyen tac chung à…khach quan
Nhung nguyen tac dac thu..--> dai nhat
Nhung nguyen tac rieng…à…nguyen tac suy doan
Nhung quyet dinh hanh chinh..--> dai thu 2
Nhung tac pham nao do nha nuoc à…quyen tang do nha nuoc
Nhung to chuc co quyen khang nghi ban an à dai nhat
Nhung to chuc, ca nhan nao..kinh te? à dai nhat
Nhung truong hop nao cham dut dieu tra à ngan nhat
Nhung truong hop nao duoc mien thue suat…à dai nhat
Nhung vu an hanh chinh….toa an àdai nhat
Nhung vu tranh chap dan su ko dc tien hanhàdai nhat
Nhung vu tranh chap … ko dc hoa giai àyeu cau…nha nuoc…trai dao duc xh
Phap luat cho phep viec de lai thua ke..-->ca nhan, ho gd, thanh vien cua ho gd, dat trong cay hang nam, lau nam, nuoi trong thuy san, dat trong rung, dat o, dat chuyen dung
Phap nhan la nhung to chuc àdoanh nghiep nha nuoc
Phuong phap dieu chinh cua luat DD gomàPP binh dang, PP hanh chinh
Phai co nhung dieu kien chuyen doi quyen su dung dat à thuan tien cho san xuat..
Phap luat nuoc ta…Vn co hieu lucàngay 01…
Phap luat nuoc ta…VN dc ban hanhà…2004
Phien toa so tham xet xu cac vu tranh chapà dai nhat
Phien toa so tham xet xu…à dai nhat
Quan he LD…àlam cong an luong…thanh tra LD
Quy trinh giai quyet tranh chap wtoà…tranh chap
Quyen chu so huu cong nghiep…à…kieu dang cong nghiep…bi mat kinh doanh
Quyen han cua toa an cap phuc thamàbac khang cao, khang nghi…
Quyen so huu cong nghiep doi voi sp chi danà dai nhat
Quyen so huu cong nghiep doi voi ban thiet keàdai nhat
Quyen so huu cong nghiep doi voi giong cay trongàdai nhat
Quyen so huu cong nghiep doi voi kieu dangà dai nhat
Quyen so huu cong nghiep doi voi nhan hieuà dai nhat
Quyen so huu cong nghiep doi voi sang cheà dai nhat
Quyen tuyen bo huy bo hop dong mua banà…boi thuong
Quyet dinh cua 1 toa an nuoc ngoai..--> …cua Vn
Quyet dinh cua trong tai nuoc ngoaiàphai dc toa an Vn…
Quyen cua nguoi LD..su dung LD trong giai quyet tranh chapà..thay nguoi dai dien
Quyen nghia vu ng su dung dat trong quan he dat daià dai nhat
Quyen nghia vu nha nuoc trong quan he dat daià..kiem tra giam sat viec su dung dat
Sach giao khoa, giao trinh dc bao hoàdai nhat
Sau khi chuan bi xong…àdai nhat
So sanh su going nhau cua co che trong taià..duong su co nghia vu chung minh…
So sanh su khac nhau 2 cong uoc à..1964 dua ra 3 tieu chuan…
So sanh su khac nhau cua co che trong taià la to chuc phi chinh phu…
Su giong nhau giua thue gia trià dai nhat
Su khac nhau giua HD kte va dan suà…tranh chap hop dong
Su khac nhau giua thue gia trià cau dai thu 2
Tac dung ve mat phap ly cua viec khieu naià…(neu khieu nai khong dat ket qua)…
Tac dung ve mat xa hoi cua viec thuong luongàdai nhat
Tac pham van hoc,nghe thuatà dai nhat
Tac pham van hoc duoc bao hoàdai nhat
To chuc kinh ke duoc phep chuyen nhuong su dung dat nhung loai dat à dat do nha nuoc giao co thu tien…
To chuc kinh te muon thue dat co DKà..co thu tien
To chuc kinh te thue dat cua NNà..tra het tien thue dat
Tai nan lao dong…ma do loi cua nguoi lao dongà dai nhat
Tai nan lao dong…ma khong do loi cua nguoi lao dongà dai nhat
The nao la xet xu tai thamà dai nhat
Thoa uoc lao dong tap the la 1 van banà dai nhat
Tham quyen cua toa an nhan dan cap tinhàdai nhat
Tham quyen giai quyet cac tranh chap lao dongà dai thu 2
Tham quyen toa an ND tinh…trung uong…tranh chap lao dong..--> dai nhat
Tham quyen TAND huyen, thi xa…tranh chap kinh doanh thuong mai..-->..bo luat to tung dan su quy dinh
Tham quyen TAND huyen, quan..tranh chap lao dongà…so tham…ca nhan giua nguoi lao dong va su dung lao dong
Tham quyen xet xu cua toa an quoc giaà dai nhat
Tham quyen xet xu so tham…thuoc tinhà dai nhat
Tham quyen xet xu cac vu an hanh chinh…TAND tinh thanh pho truc thuoc trung uongà dai nhat
Tham quyen xet xu tranh chap hop dongà giai quyet cac tranh chap kte tai Vn…
Thanh tra nha nuoc ve Ld gom cac loai: TT LD, TT an toan LD, TT ve sinh LD
The nao la xet xu giam doc tham àdai nhat
The nao la an phi nhan suà dai nhat
The nao la ban pha gia, theo…à dai nhat
The nao la che do dai ngo quoc giaà …noi dia
The nao la cong phap quoc te à he thong cac nguyen tac …
The nao la doi tuong chiu thueà …k bi danh thue
The nao la doi tuong nop thueà dai nhat
The nao la nghi an trong phien toaà khi nghi an…da so
The nao la quyen lien quan den quyen tac giaàdai nhat
The nao la sao chep tac pham…à dai nhat
The nao la tac pham phai sinh…àdai nhat
The nao la tac pham thuoc ve cong chung…àdai nhat
The nao la thiet hai dang keàdai thu 2
The nao la thoi hieu to tungà…cac ben khong the thoa thuan…
The nao la thu tuc giam doc thamà dai nhat
The nao la thu tuc tai thamà dai nhat
The nao la thue gia tri gia tangà…dich vu trong moi la ban hang do nguoi tieu dung chiu
The nao la thue suatà…sac thue ma cac doi tuong phai nop
The nao la thue suat luy tienàdai nhat
The nao la thue suat luy tien toan phanà dai nhat
The nao la thue suat luy tien tung phanà dai nhat
The nao la thue suat nhat dinh à ngan nhat
The nao la thue tieu thu dac bietà la thue danh vao viec kinh doanh…
The nao la to tung dan suà…khoi kien…cac vu an dan su va viec dan su
The nao la to tung hanh chinhà ngan nhat
The nao la truong hop bat kha khangà dai nhat
The nao la tu phap quoc theà dai nhat
The nao la tuyen an trong phien toa so thamà…chap hanh ban an
The nao la viec dan suà dai nhat
The nao la vu an dan suà…tranh chap dan su… giua cac ben duong su
The nao la xet xu phuc thamà dai nhat
The nao la xet xu so thamà…thu nhat
The nao la thue mon baià…le phi, thu 1 nam 1 lan
Thoi gio lam viec cua lao dong vi thanh nien…àtoi da k qa 7h/ngay
Thoi gio lam viec cua nguoi lao dong tan tatà khong qua 8h/ng
Tham quyen cap giay chung nhan quyen su dung dat cua UBND quan huyen tp thuoc tinh cho doi tuongà dai nhat
Tham quyen cap giay chung nhan quyen su dung dat cua UBND quan huyen tp thuoc trung uong cho doi tuongà dai nhat
Tham quyen cua co quan nha nuoc trong viec thu hoi datà dai nhat
Tham quyen cua UBND xa, phuong, thi tran ve quan ly dat daià…su dung dung muc dich cong ich…
Tham quyen giai quyet tranh chap LD cua toa an nhan dan cap huyenà hoa giai co so khong thanh..
Tham quyen giai quyet tranh chap LD cua toa an nhan dan cap tinh, thanh pho…àhoi dong hoa giai tinh ma khong thanh
Tham quyen giao dat de su dung vao muc dich nong nghiep thuoc co quanà…UBND tinh giao choc ac to chuc
Tham quyen giao dat lam nghiep…à UBND tinh…
Tham quyen xac lap cac khu rung lam nghiep thuoc co quanà khu rung san xuat…
Theo bo luat…2004 tranh chap ve dau tuà…cap huyen
Theo bo luat…2004 tranh chap lao dongà tap the ld vs nguoi su dung ld
Theo bo luat dan su 2004 tranh chap ve hon nhan gia dinh à dai nhat
Theo bo luat to…2004 nhung tranh chap ve kinh doanh…van chuyen hang hoa…duong khong…duong bienà…cap tinh
Theo bo luat to tung dan su…2004 tranh chap giua cac thanh vien…trong mot cong ty ve to chuc…do toa anà …cap tinh
Theo bo luat…2004 tranh chap ve mua ban hang hoa..--> toan an ND cap huyen
Theo cong uoc lahay 1964 hop dong mua banà dai nhat
Theo cong uoc vien 1980 hop dong mua banà dai nhat
Theo cong uoc vien 1980 chao hang co dinhà dai nhat
Theo cong uoc vien 1980 trong thuong mai àchao hang…
Theo cong uoc vien 1980 chao hang tu do àdai nhat
Theo cong uoc vien 1980 hop dong mua ban ngoai thuong à… nuoc khac nhau
Theo he thong luat anh-my..--> dai nhat
Theo luat…2004 tranh chap ve dan suà dai nhat
Theo luat…2004 the nao la viec dan suà dai nhat
Theo luat…2004 the nao la vu an dan suà lao dong giua cac ben duong su
Theo luat…2004 tranh chap kinh doanh thuong maià dai nhat
Theo luat so huu tri tue, bi mat kinh doanhà dai nhat
Theo luat so huu tri tue…quyen veà..ve giong cay trong
Theo luat so huu tri tue…xam pham quyen lien quan den à 10 hanh vi
Theo luat so huu tri tue…nhan hieuà…to chuc khac
Theo luat so huu tri tue…nhan hieu chung nhanà dai nhat
Theo luat so huu tri tue..nhan hieu tap theà dai nhat
Theo luat so huu tri tue…noi tiengà…viet nam
Theo luat so huu tri tue…thuong maià dai nhat
Theo luat so huu tri tue hien hanh…bi mat kinh doanhà…trong kinh doanh
Theo luat so huu tri tue hien hanh…dia lyà dai nhat
Theo luat so huu tri tue hien hanh…giong cay trongà…to chuc, ca nhan…phat hien
Theo luat so huu tri tue hien hanh…gom cac quyen ve…à dai nhat
Theo luat so huu tri tue hien hanh…so huu tri tueà…so huu tri tue
Theo luat so huu tri tue hien hanh…tac gia bao gomà…khoa hoc
Theo luat so huu tri tue hien hanh…tac giaà dai nhat
Theo luat so huu tri tue hien hanh…tac pham bao gomà …tai san
Theo luat so huu tri tue hien hanh….chu the naoà…quyen va giong cay trong
Theo luat so huu tri tue, nhan hieu phai dap ungà dai nhat
Theo luat so huu tri tue, the nao laà…nguoi khac
Theo luat so huu tri tue…tg gom may hanh vià 16 hanh vi
Theo luat so huu tri tue, sp co chi danà dai nhat
Theo luat so huu tri tue…tac pham? à la sp sang tao
Theo luat so huu tri tue…kieu dangà…mau sac
Theo luat so huu tri tue…sang cheà dai nhat
Theo luat so huu tri tue, ten thuong maià dai nhat.
Theo luat thuong mai nuoc ta, hop dong mua ban à ..thuong nhan VN…
Theo luat thuong mai Vn, chap nhan k chao hang à…nd chu yeu
Theo luat thuong mai Vn, hop dong à dai nhat
Theo luat thue hien hanh, nhung co so kinh doanh à 10 den 100
Theo luat DD, han muc giao dat cho moi ho gia dinh, ca nhan nuoi trong thuy san duoc quy dinhà ko qua 5ha
Theo luat DD, han muc giao dat cho moi ho gia dinh, ca nhan lam muoi duoc quy dinh à ko qua 5ha
Theo luat DD, han muc giao dat cho moi ho gia dinh, ca nhan trong cay lau nam o trung du mien nui duoc quy dinh à khong qua 55ha
Theo luat DD, han muc giao dat cho moi ho gia dinh, ca nhan trong cay lau nam o dong bang duoc quy dinh à ko qua 15ha
Theo luat DD, han muc giao dat cho moi ho gia dinh, ca nhan trong cay hang nam duoc quy dinh à ko qua 5ha
Theo luat DD, han muc giao dat cho moi ho gia dinh, ca nhan ve rung phong ho duoc quy dinh à ko qua 30ha
Theo luat DD, nhung chu the co quyen thue dat nha nuoc à…xay dung tru so lam viec’
Theo luat DD,phan dat dai thanh:…dat chua su dung
Theo luat DD,dat nong nghiep gom: dai nhat
Theo luat DD, dat phi nong nghiep gom : dai nhat
Theo luat DD, han muc giao dat cho moi ho gia dinh, ca nhan dc ap dung cho nhung loai datà…thanh thi
Theo luat DD, han muc giao dat cho moi ho gia dinh, ca nhan ve rung san xuat duoc quy dinhà khong qua 30ha
Theo luat DD, viec giao dat co han muc dc ap dung cho chu the nao àho gia dinh, ca nhan.
Theo luat LD,…do loi cua nguoi su dung lao dongà tra du luong
Theo luat LD, ngung viec do loi cua nguoi LDà ko duoc tra luong
Theo luat LD, quan diem bao ve…cua nguoi LD…à…thoi gian nghi ngoi…giai quyet tranh chap
Theo luat LD, quan diem bao ve…cua nguoi su dung LD…à…dat noi quy lao dong…thuong luong hoa giai
Theo luat LD,so ngay nghi….binh thuongà12 ngay
Theo luat LD, so ngay nghi…ko binh thuongà 14 ngay
Theo luat LD, so ngay nghi…dac biet khong binh thuong à 16 ngay
Theo luat LD, tien luong cua nguoi LD dc tra ntnà
Theo luat LD,…(mat dien,nuoc…)à…muc luong toi thieu
Theo luat LD, thoi gio…dieu kien binh thuongà…40h/tuan
Theo luat LD,thoi gio lam viec…doc hai…àrut ngan tu 1 den 2 gio
Theo noi dung cua HD dan su…àHD song vu
Theo phap luat nuoc ta, chu the tham giaà la thuong nhan duoc phep hanh nghe…
Thep phap luat thuong mai quoc te, quy cheà..nhu vay
Theo phap luat Vn…ban hang giaà dai nhat
Theo phap luat Vn, the nao la bien do ban pha giaà….viet nam
Theo phap luat Vn,…pha gia ko dang keà ko vuot qua 2% gia xuat khau
Theo phap luat Vn,the nao la khoi luongà ngan nhat
Theo tinh chat cua HD dan su…à…HD phu
Theo wto ve ban ho so huu tri tue, ban ve va kieu dangà trong vong 10 nam
Theo wto ve ban ho so huu tri tue, ban so do…à trong vong it nhat 10 nam
Theo wto ve ban ho so huu tri tue, quyen tac giaà dai nhat
Theo wto ve dau tu nuoc ngoai…cong cong nuoc ngoai à dai nhat
Theo wto ve thuong mai dv,…thuong maià…thoa thuan
Theo wto ve thuong mai dv,…the nhanà…thoa thuan
Theo wto ve thuong mai dv…bien gioià lanh tho nuoc nay
Theo wto, hiep dinh acvà hiep dinh gia hai quan
Theo wto, hiep dinh adà..chong ban pha gia
Theo wto, hiep dinh tbtà…thuong mai
Theo wto, hiep dinh spsà…dich te
Theo wto, hiep dinh trimsà dai nhat
Theo wto, hiep dinh tripsà …thuong mai
Theo wto, quy che MFNàquy che toi hue quoc
Theo wto, quy che NTà quy che dai ngo quoc gia
Theo wto, viec chong ban pha giaà khoi kien chong ban pha gia…pha gia
Theo wto, hiep dinh gatsà dai nhat
Theo wto, ve ban ho so huu tri tue bang phat minhà trong vong it nhat 20 nam
Thu tuc ky ket HD kteà ky ket truc tiep
Thu tuc xet ky luat LDà…co mat duong su
The chap tai san hop dong…àHD vay
The chap TS duoc xem…àdai nhat
The nao la dat do thià …cong cong.
The nao la dat chua su dungà…de san xuat
The nao la dat chuyen dungà dai nhat
The nao la dat du phongà..cong cong cua x
The nao la dat khu dan cu nong thonà…(dat tho cu)…
The nao la dieu khoan chu yeu cua hop dong dan suàla nhung dieu khoan khong the thieu…
The nao la benh nghe nghiepà la benh do dieu kien lao dong doc hai cua nghe nghiep anh huong den nguoi lao dong…
The nao la chuyen doi quyen su dung datàchuyen doi giua ho gia dinh
The nao la chuyen nhuong quyen su dung datà dai nhat
The nao la HD dich vuà..theo thoa thuan
The nao la HD kinh teà…giua cac giao dich khac
The nao la tai nan lao dongà…su dung LD giao.
Thoi gian bao ho quyen lien quan…à 50 nam…
Thoi gian cap giay chung nhan…à…lam viec…hop le
Thoi han ap dung thue chong ban pha gia tam thoià…quyet dinh dieu tra
Thoi gian bao ho quyen lien quan…à 50 nawm
Thoi gian bao ho quyen tg…my thuatà 50 nam
Thoi gian bao ho quyen tg…san khauà 50 nam
Thoi gian bao ho quyen tg ve quyen ndà…toan ven cua tac pham
Thoi han bao ho quyen tg…dien anhà20 nam
Thoi gian bao ho quyen tg…nhiep anhà50 nam
Thoi han chuan bi xet xu so tham…à 2 thang…khong qua 1 thang
Thoi han chuan bi xet xu so tham vu an hanh chinhà 60 ngay…
Thoi han dieu tra de ap dungà…co quyet dinh dieu tra
Thoi han khieu nai trong viec giai quyetà dai nhat
Thoi hieu khoi kien vu tranh chap lao dongà dai nhat
Thu tuc hoa giai cac vu an dan suà dai nhat
Thu tuc hoa giai trong cac vu tranh chap ktà dai nhat
Thu tuc tranh luan tai phien toa xet xuà dai nhat
Thue doi voi nguoi co thu nhap cao…ca nhan, to chucà dai nhat
Thue doi voi nguoi thu nhap cao…ca nhan, to chucà dai nhat
Thue doi voi nguoi thu nhap cao…à thu nhap thuong xuyen nhu tien luong…
Thue nao la thue thu nhap dnà dai nhat
Thue nha dat danh vao nhung loai dat naoà…xd cong trinh
Thue nhap khau,hien hanh…thue suat thong thuongà…hue quoc
Thue nhap khau hien hanh…thue suat uu dai dac bietà dai nhat
Thue nhap khau hien hanh co may loai thueà thue suat thong thuong..
Thue nhap khau hien hanh…thue suat uu daià dai nhat
Thue sd dat nong nghiep danh vaoà…thuy san
Thue sd dat nong nghiep dc giam thueà dai nhat
Thue sd dat nong nghiep…dat nao? à dai nhat
Thue thu nhap dn dc ap dungà ngan nhat
To chuc nao co du dieu kien kinh doanh…à dai nhat
To chuc thuong mai quoc te wto quan niem nhung hanh vià…xang
Tom tat nd dieu tra de ap dung à ngan nhat
Tp duoi dang chu viet, ky tuà…tp phat sinh
Trinh bay nguyen tac giao ket HD dan suà…dao duc xh
Trinh bay dac diem dat chuyen dungà…quy dinh rieng
Trinh bay bien phap dam bao thuc hien HD dan suà cam co the chap…phat vi pham
Trinh bay cac bien phap dam bao thuc hien HD ktà cam co the chap bao lanh
Trinh bay cac nguyen tac cua bo luat ldà …bao ve quyen loi ich hop phap cua nguoi su dung LD
Trinh bay cac nguyen tac ky ket hop dong kteà hd kinh te
Trinh bay chuc nang chu yeu cua nha nuoc ve quan ly DDà …tranh chap dat
Trinh bay KN do ko thuc hien HD hoac thuc hien ko dung HDà …quy dinh
Trinh bay KN luat LDà…o VN
Trinh bay tham quyen cua chinh phu ve quan ly DDà…giua cac huyen
Trinh bay tham quyen cua quoc hoi ve quan ly DDà…giua cac tinh
Trinh bay trach nhiem do cham thuc hienà…thoa thuan
Trinh tu thu tuc giai quyet tranh chap LD ca nhanà…phap luat quy dinh
Trinh tu thu tuc giai quyet tranh chap LD tap theà…hoa giai vien…
Trach nhiem cua bo truong bo thuong mai à ngan nhat
Tranh chap ve dan suà dai nhat
Tranh chap ve hon nhan gia dinhà dai nhat
Tranh chap ve KD thuong mai gom à dai nhat
Tranh chap ve lao dong bao gomà…ca nhan…tap the nguoi LD…nguoi sd LD
Tranh chap ve mua ban tai san…cty…cong danà to tung dan su
Tranh chap ld la nhung tranh chapà dai nhat
Truoc khi mo phien toa xet xu vu an dan suà dai nhat
Tren lanh tho 1 quoc gia cac loai tai sanàdai nhat
Truong hop ket thuc thuc hien HD kteà…thoi han co hieu luc HD da het…bi chet ko co nguoi thua ke
Truong hop nguoi LD don phuong cham dut HD LD…à…bi sa thai
Truong hop phai ngung viec, nguoi LD dc tra luong ntnà…(mat dien, nuoc…) thi 2 ben thoa thuan
Trinh bay cac ben co lien quanà ngan nhat
Trinh bay cac bien phap dieu tra vu anà dai nhat
Trinh bay cac giai doan …hinh suà dai nhat
Trinh bay cac giai doan toa anà ngan nhat
Trinh bay cac hinh thuc giai quyet tranh chapà dai nhat
Trinh bay cac hinh thuc trach nhiemà ngan nhat
Trinh bay cac loai giam dinh tu phapà…giam dinh kt-tc. Giam dinh van hoa-nghe thuat. Giam dinh KH-KT
Trinh bay cac phuong phap phan loai thueà dai nhat
Trinh bay co so phap ly giai quyet tranh chapà xac dinh tinh hieu luc cua HD…
Trinh bay dac diem cua dong tien thanh toanà…lua chon
Trinh bay dac diem cua hop dong mua banàdai nhat
Trinh bay dac diem ve chu the cua HDà dai nhat
Trinh bay dac diem ve doi tuong à dai thu 2
Trinh bay he thong cac sac thueà …doanh nghiep
Trinh bay khai niem luat to tung à dai nhat
Trinh bay khai niem tranh chap ve HDà…quoc te
Trinh bay khai niem ve le phià dai nhat
Trinh bay khai niem ve thueà dai nhat
Trinh bay nguyen tac..luat to tungà ngan nhat
Trinh bay nguyen tac HD mua banà/…dieu khoan da cam ket…
Trinh bay truong hop mien trach nhiemà…truong hop
Trinh bay noi dung…binh dang truoc phap luatà…moi cong dan…du ho la ai.
Trinh bay noi dung…co ban cong dan trong luat to tungà,,..ho so vu an
Trinh bay noi dung…hop phap cong dan trong luat to tungà dai thu 2
Trinh bay noi dung…khach quan trong luat to tungà ngan nhat
Trinh bay noi dung…phap luat trong luat to tungà…toa an
Trinh bay noi dung…quyet dinh theo da soà…thanh phan tap the..3 nguoi.
Trinh bay noi dung…xet xu trong luat to tungà …xet xu
Trinh bay noi dung…cong khai trong luat to tungà dai thu 2
Trinh bay quan niem ve phap luatà…dv xuc tien thuong mai co yeu to nuoc ngoai.
Trinh bay thu tuc xet xu so thamà dai nhat
Trinh bay thu tuc xet xu so tham….--> dai nhat
Trinh bay thu tuc to tungà don khoi kien,chon va…
Trinh bay to chuc, tham quyen…à..kd trong n
Trinh tu cong viec cua nhom chuyen giaà ngan nhat
Trong cac nguon cua phap luat thuong mai quoc te, an leà…anh-my
Trong cac nguon cua phap luat thuong mai quoc te, luat quoc giaà dai nhat
Trong cac nguon cua phap luat thuong mai quoc te, tap quan…à…INCOTERMS
Trong cac nguon cua phap luat thuong mai quoc te, dieu uocà dai nhat theo he thong luat chau au
à…chao hang gui toi
Trong cong viec chuan bi xet xu 1 vu tranh chapà dai nhat
Trong giao ket HD dan su, truong hop nao phai dung hinh thuc van banà ngan nhat
Trong giao ket HD DS, TH nao chi co the dung hinh thuc miengàhinh thuc mieng chi duoc ap dung…
Trong HD mua ban ngoai thuong..chat luong hhà…hang hoa..v.v.
Trong noi dung cua HD mua ban ngoai thuong…thoi hanà dai nhat
Trong noi dung cua HD mua ban…nham lan? à …pham chat
Trong noi dung hop dong mua ban ngoai thuong..dia diem…à dai nhat
Trong nhung TH cham dut HD dan su à…mat tich
Trong quan he hop dong kinh doanh co yeu toà…so huu
Trong TH HD dan su bi don phuong dinh chià dai nhat
Trong TH HD dan su bi huy boà..thoa thuan trong HD hoac phap luat quy dinh (dai nhat)
Trong TH dinh chi HD kteà cham dut tham gia…
Trong TH huy bo HD kteà hai ben…
Trong thuong mai quoc teà dai nhat
Trong tranh chap thuong mai quoc te, neu co quanà dai nhat
Trong viec giai quyet cac tranh chap à…toa an trong tai
Truong hop nao ap dung thue chong banà co ket luan so bo
Truong hop nao khong phai nop thue…sd datà…ly hon
Tuoi cua ca nhan tham gia HD dan suà tu 6 den du 15 tuoi…
Van bang bao ho quyen chi danà co hieu luc vo thoi han ke tu ngay cap
Van bang bao ho quyen giai phapà…het 10 nam
Van bang bao ho quyen kieu dangàdai nhat
Van bang bao ho quyen nhan hieu àdai nhat
Van bang bao ho quyen sang che à dai nhat
Van bang bao ho quyen so huu tri tueà..lanh tho Vn
Vat chung trong viec giai quyet tranh chapà..gian tiep den HD cac chung tu khac
Ve van de gia ca hang hoa trong hop dongà dai nhat
Viec giai quyet cac tranh chap ve quyen so huu…doanh nghiep…theo thu tucà to tung dan su
Viec giai quyet tranh chap ve quyen tac giaà..lan dau 1
Viec giai quyet tranh chap ve thuong hieuà …dang ky
Viec lua chon co quan co tham quyenà co the chon trong tai…
Xu ly vi pham doi voi hanh vi vi phamà dai nhat

Xung dot phap luat theo tu phap quoc teà truong hop…cac nuoc khac nhau…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét